Jak u nás
servis probíhá?
Ve smluvený čas přijedeme k Vám
Na místě zjistíme příčinu
V krátkém čase zařízení opravíme
Plně funkční vrátíme k Vám

Obchodní podmínky

  Obchodni_podminky.pdf
  informace_osobni_udaje.pdf
 
1. Prodávající / zhotovitel / dodavatel

Zdeněk Hetych
PCservisHradubice
Újezd u Sezemic 6
53304 Sezemice
Tel.: 773 651 696
e-mail: info@pcservshradubice.cz
IČO: 04861957
Nejsem plátce DPH
Bankovní spojení: 1020602513/6100 Equa bank

2. Kupující / objednatel

- Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba
 

3. Servisní úkony

a) Způsob objednání servisního úkonu
- Telefonicky, osobně, emailem nebo prostřednictvím formuláře na těchto stránkách
 

b) Doručení / vyzvednutí zařízení
- Osobně na adrese zhotovitele (po předchozí telefonické domluvě)
- Využití jednoho ze způsobů objednání servisu a ve smluvený termín vyzvednutí zařízení na adrese objednatele. Navrácení opraveného zařízení zpět v předem smluvený termín.
- U obou variant předání je součástí i řádně vyplněný předávací protokol.
- Objednatel je povinen převzít zařízení zpět nejpozději do 30 dnů od zhotovení opravy
(viz „Nevyzvednuté zakázky).
 

c) Doba vyřízení servisního úkonu
- Realizace opravy se průměrně pohybuje mezi 24-48 hodinami od předání zařízení. Tato doba je pouze orientační a může se měnit v závislosti na náročnosti opravy (např. dodání dílů apod.).
- Po provedení prvotní analýzy zařízení je objednatel na místě vždy obeznámen s odhadovanou dobou opravy.
 

d) Ceny servisu a způsoby úhrady
- Ceny servisních úkonů vychází přímo ze sekce ceník na těchto stránkách. Neexistuje univerzální pravidlo pro výpočet ceny, s ohledem na různé druhy zařízení s odlišnými závadami a tedy i různě náročnými opravami.
- Předběžná cena opravy je stanovena při přejímce zařízení. Dojde-li k odchylce konečné ceny o více než 15% oproti ceně předběžné, je o tom objednatel telefonicky informován a pouze s jeho souhlasem se oprava dále realizuje.
- Způsob úhrady za opravu zařízení probíhá hotově při předání zařízení a oproti vystavenému paragonu. Ve výjimečných případech (např. vyšší částka) může být platba provedena bezhotovostně na výše uvedený bankovní účet – platí pouze po předchozí dohodě se zhotovitelem, která je uskutečněna na začátku objednávky.
- Pokud se objednatel ocitne v platební neschopnosti, tedy není možné aby za služby zaplatil hotově při přejímce zařízení, má zhotovitel právo ponechat si zařízení
objednatele do doby, než dojde k úplnému splnění finančního závazku vůči zhotoviteli. Pokud objednatel nedostojí svého závazku do 30 dnů od zhotovení zakázky, případně ani nekomunikuje, má zhotovitel právo ponechat si opravované zařízení trvale ve svém vlastnictví jako náhradu za provedené služby. Pokud cena opravy převyšuje cenu
servisovaného zařízení (určí zhotovitel), je objednatel povinen tento rozdíl uhradit. Nestane-li se tak, přechází tato cena v dluh, který je soudně vymahatelný. Další možností řešení v situaci, kdy je objednatel v platební neschopnosti je vydání zařízení oproti řádně vyplněnému „uznání dluhu“, které se řídí vlastními podmínkami.
Tato varianta řešení je také pouze na rozhodnutí zhotovitele. Úhrada ceny opravy pomocí bankovního účtu – částka je splatná nejpozději do 3 prac. dnů od předání servisovaného zařízení. Pokud objednatel neplatí z vlastního účtu je nutné do zprávy pro příjemce uvést celé jméno objednavatele. Pakliže není částka uhrazená řádně a včas, vystavuje se objednatel peněžní sankci ve výší 1% z celé částky za každý den prodlení.

 

4. Záruka na díly / opravy, výjimky a reklamace

- Zhotovitel poskytuje 2 měsíční záruku na provedené servisní úkony.
- Záruka na dodané nové díly je stanovena zákonem, tedy minimálně 2roky.
- Záruka na použité díly / zboží jsou 3 měsíce.
- Zhotovitel neručí za data uložená na paměťových médiích (HDD, CD/DVD, paměť. karty aj.), která jsou součástí opravovaných zařízení či médiích samých. Je nutné, aby objednatel svá data před předáním zařízení k opravě osobně zálohoval. Není-li v možnostechobjednavatel data zálohovat svépomocí, může o zálohování požádat zhotovitele. Služba je zpoplatněna dle ceníku. V zájmu objednavatele je rovněž provést si bezpečné uchování veškerých svých přihlašovacích údajů. Dojde-li např. k přeinstalaci operačního systému, nebudou již v zařízení uchovány jakékoliv přihlašovací údaje (ani data) a bude nutné je znovu vyplnit. Na tuto část není poskytována žádná záruka a nelze ji tedy nijak nárokovat.
- V případě požadavku provedení kompletní vnitřní údržby se rozumí kompletní rozebraní zařízení, kdy je provedeno odprášení všech komponent, vyčištění veškerých chladících soustav a je uskutečněna výměna teplovodivé pasty včetně výměny chladících podložek. Tento úkon může snížit riziko přehřátí zařízení (častý problém se samovolným vypínáním), které by mohlo vést jeho trvalému poškození. Nemůže jej ale zcela eliminovat, zvláště u letitého zařízení, které nebylo dlouhodobě udržováno, a proto na tento úkon není poskytována jakákoliv záruka. Doporučuje se zároveň provést zátěžové testy pro zhodnocení úspěšnosti provedené údržby a pro další případná opatření.
- Požádá-li objednatel o zhotovení přeinstalace systému, zpravidla se postupuje následujícím způsobem: je-li zhotovena záloha dat, je provedena diagnostika harddisku pro eliminaci diskových chyb a vyloučení možnosti selhání procesu instalace. Po novém nastavení diskových oddílů, zformátování a úspěšné instalaci systému proběhne instalace všech systémových zařízení a dle dohody případná instalace základních freeware programů (včetně aktualizace) a optimalizované nastavení. Aktivace systému proběhne dle
vylepeného (dodaného) licenčního štítku nebo si jej objednatel aktivuje sám. Bez licenčního klíče lze nainstalovat pouze časově omezenou kopii systému. Plně funkční softwarový stav zařízení si při převzetí objednavatel řádně zkontroluje pro vyloučení budoucí reklamace. Softwarový stav zařízení nelze reklamovat z důvodů možných nedostatků zkušeností objednatele či vlastní nedbalou prací na zařízení, které může zapříčinit chyby nebo nefunkčnost systému samotného (např. smazání sys. ovladačů, programů, zavirování apod.).
- Provedením diagnostiky zařízení se rozumí zjištění aktuálního stavu zařízení v momentě provedení diagnostiky – nejedná se o opravu. Diagnostikou lze pouze určit momentální závady, v některým případech zavčasu odhalit i budoucí závady, ale ne je eliminovat.
- Záruka se nevztahuje na jakékoliv mechanické poškození způsobené nedbalým počínáním práce na zařízení nebo nahodile (např. upadnutí, polití aj.).
- V některých případech není po pokusu o opravu možné zařízení vrátit zpět do původního stavu. Objednatel podstupuje toto riziko dobrovolně a je si vědom, že nelze uplatňovat jakoukoliv náhradu.
- Doba vyřízení reklamace je stanovena zákonem na max. dobu 30 dní, počínaje dnem dnem přijetí reklamovaného zařízení. Zpravidla tato záležitost bývá vyřízena v rámci
několika dnů, výjimečně i několika hodin. Pro tuto volbu využijte jeden z výše uvedených kontaktů.

 

5. Nevyzvednuté zakázky

- Zakázky, které nejsou do 30 dnů od zhotovení opravy předány zpět z důvodu překážek na straně objednatele (např. platební neschopnost, nekomunikace aj.) propadají
do vlastnictví zhotovitele jako náhrada za provedené služby. Pokud cena opravy převyšuje cenu servisovaného zařízení (určí zhotovitel), je objednatel povinen tento rozdíl uhradit. Nestane-li se tak, přechází tato cena v dluh, který je soudně vymahatelný.

 

6. Ochrana osobních údajů

- Uskutečněním objednávky či podepsáním předávajícího protokolu dává objednatel zhotoviteli souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o objednateli, a to až
do doby odvolání tohoto souhlasu. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů musí být provedeno písemnou formou zaslanou na adresu zhotovitele. Osobní údaje objednávajících jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

7. Copyright

- Webové stránky, jejich jakákoliv část, obrázky servisovaných zařízení, popisy, design webových stránek, grafické rozvržení systému jsou mým dušením vlastnictvím a nesmí být bez mého souhlasu žádným způsobem zkopírovány nebo jinak využity. V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle § 121/2000Sb.

 

Zhotovitel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES."

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2018.

 

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů zhotovitelem

Správce osobních údajů

Jméno: Zdeněk Hetych

IČO: 04861957

Adresa: Újezd u Sezemic 6, 533 04

E-mail: info@pcservshradubice.cz

Tel: 773651696

1) Právní základ pro zpracování
  1. Smlouva o dílo
  2. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá z výše uvedené smlouvy.

Účel zpracování

Zhotovení díla spočívajícího v servisu počítače nebo jiné elektroniky

Příjemci osobních údajů

  1. Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  2. Poskytovatelé údržby informačního systému
  3. Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud je naplněna smlouva a dále nejsou k plnění smlouvy potřeba a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)


 

Máte dotaz, nebo chcete objednat opravu?

Volejte +420 773 651 696, pište na info@pcservishradubice.cz

nebo využijte

Kontaktní formulář

Zavřít

Domluvte si konzultaci

Zavolejte a sjednejte si osobní schůzku.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět Zdeněk Hetych , IČ: 04861957, se sídlem Újezd u Sezemic 6, PSČ 533 04 Sezemice, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Všechny položky jsou povinné

Přidat hodnoceníPři poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace